Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Fall 10 - Kommentar

Formerna för hur undervisningen ska bedrivas regleras av högskoleförfattningarna, med rektor i en central ansvarsroll. Ansvaret kan med särskild delegationsordning ha delegerats tilll andra befattningshavare. Det kan alltså mycket väl vara institutionsledningen som har att fatta beslut om en kurs som helhet eller till vissa delar ska ges nätbaserat .

 

Man kan utgå ifrån att en utbildning i praktiken kommer att omfatta behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser blir tillämpliga.

 

Utgångspunkten för all behandling av personuppgifter är, att den måste vara tillåten enligt PuL:s bestämmelser. Ett sätt att göra den tillåten är att inhämta samtycke från de registrerade. Men, personuppgiftsbehandling kan även vara tillåten utan samtycke, exempelvis om behandlingen är nödvändig för att högskolan (den personuppgiftsansvarige) ska kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning (t.ex. kunna dela ut högskolepoäng för avklarad kurs).

 

För att undvika problem bör den ansvariga institutionen vara noga med att uppfylla den informationsskyldighet som framgår av (23-25 §§ PuL). Den registrerade ska få information om ändamålet med behandlingen och all annan information som han eller hon behöver för att kunna tillvara ta sina rättigheter. Den personuppgiftsansvarige har inte bara en skyldighet att självmant lämna information utan mäste även göra det om den registrerade ber att få det (26 § PuL).

 

Studenten i exemplet, kan vidare, precis som vem som helst, begära att få ut kursmaterial m.m. med stöd i offentlighetsprincipen. Institutionen har vid prövningen av denna del av studentens begäran att göra en sedvanlig bedömning av om den digitalt lagrade information som begärs ut uppfyller kraven i TF 2:3 (d.v.s. genom att den är en hos myndigheten förvarad, inkommen eller upprättad handling). Detta betyder dock inte att institutionen måste lämna ut digital information i ett annat format. Enligt TF får institutionen lämna ut det elektroniskt, men behöver inte göra det. Institutionen måste lämna ut material på papper enligt TF, men mot en avgift.

 

I den mån de allmänna handlingar som studenten ber att få del av även innehåller personuppgifter har institutionen också att ta ställning till om det kan antas att Pelle efter att ha fått ut personuppgifterna i den allmänna handlingen kan komma att behandla dessa i strid med personuppgiftslagen (1998:204). Observera att offentlighet ska prägla den sekretessprövningen.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens