Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Undantag i PuL

Lagen syftar på att hanteringen av personuppgifter , oavsett om det gäller text, bild eller ljud, ska ske på ett sätt som gör att integriteten skyddas. Men, PuL innehåller samtidigt ett stort antal undantag, som gör den svårare att tillämpa. För universitetens del kan särskilt nämnas:

  • Bestämmelser som gäller för hanteringen av personuppgifter i LADOK gäller före PuL.
  • PuL kan inte tillämpas om det strider mot TF eller YGL eller mot tillämpningen av offentlighetsprincipen.
  • Bestämmelserna hindrar inte att universitet arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller att arkivmaterial tas om hand för arkivering.
  • PuL gäller inte för rent privat behandling av personuppgifter eller om behandlingen sker i konstnärlig, journalistisk eller litterär verksamhet.

 

Detta sista har medfört att en del "hemsidesägare" har valt att registrera sig som ansvarig utgivare för hemsidan sedan detta blev möjligt 1 januari 2003. Då ändrades nämligen grundlagen så att hemsidor kan få samma grundlagsskydd som tryckta tidningar (se vidare under avsnittet om tryckfrihet).

 

Personnummer får enligt PuL endast användas i sådana fall där det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, vikten av en säker identifiering eller annat beaktansvärt skäl. Att personnummer är nödvändigt för t.ex. lönehantering och registrering av betyg är uppenbart. Å andra sidan saknas vanligen skäl för att t.ex. publicera personnummer på Internet eller i skriftliga offentliggöranden av examinationsresultat.

Om man behandlar personuppgifter i strid med kravet på samtycke kan följden bli ingripande från Datainspektionen och skadestånd om den registrerade utsatts för skada eller kränkning.

 

Missbruksregeln för löpande text

De flesta regler i PuL är även undantagna om det handlar om personuppgifter i löpande text (5a § PuL). Sedan en lagändring 2006 gäller de flesta bestämmelser i PuL (inkl 9 och 10 §§) inte om det handlar om s.k. ostrukturerad behandling av personuppgifter. Det betyder att om personuppgifter, t.ex. namn och bild, endast nämns i löpande form på en webbplats, är det endast avgörande om publiceringen kränker den enskilde, inte om personen har lämnat sitt samtycke.

 

Däremot, hantering av personuppgifter som bygger på en databas - t.ex. inom en lärarplattform där användare får egna login uppgifter och plattformen är strukturerad för att möjliggöra att enskilda kan lämna in uppgifter och kommentarer - faller helt och hållet under PuL, dvs kraven på samtycke och ändamålsenlig behandling tillämpas (bl.a. 9 och 10 §§ PuL).

Lagtexter

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)

EU-upplysningens sidor om personuppgifter


Länktips

Datainspektionens sidor om Dataskyddsförordningen (GDPR)

European Data Protection

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens