Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad säger personuppgiftslagen (PuL)?

Syftet med PuL är att skydda människors personliga integritet, så att den inte kränks. Den enskilde ska därför själv avgöra om uppgifter om honom eller henne får databehandlas eller inte.

 

Lagens huvudprincip är att personuppgifter bara får behandlas om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att:

  • ett avtal med den registrerade ska kunna fullgöras
  • den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
  • vitala intressen för den registrerade ska kunna skyddas
  • en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
  • den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut ska kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning
  • ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man som personuppgifterna lämnas ut till ska kunna tillgodoses, om det intresset väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

 

Det går alltid att ta tillbaka sitt PuL-samtycke. När en behandling bara är tillåten med samtycke, får man inte behandla ytterligare personuppgifter sedan den registrerade har tagit tillbaka sitt samtycke.

Lagtexter

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)

EU-upplysningens sidor om personuppgifter


Länktips

Datainspektionens sidor om Dataskyddsförordningen (GDPR)

European Data Protection

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens