Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Användning av bilder

Författare: Katarina Renman Claesson, 1 november 2014.

Att förfoga, återge, visa eller avbilda konstverk eller bilder

Ett konstverk innefattar upphovsrättsligt bilder i olika former som målningar, collage, teckningar, grafik, litografier, fotografier, samt skulpturer, byggnadskonst och brukskonst som vävda tapeter eller bonader, keramiska föremål och glasföremål.

 

Om förfogandet av ett konstverk är av underordnad betydelse får det visas i filmer och TV-program samt i bakgrunden eller som en oväsentlig del av en bild. Denna möjlighet är dock ytterst begränsad och gällde t.ex. inte en bild som fanns med i en bild (skärmdump) på en webbplats.

 

När man prövar om ett konstverk utgör en oväsentlig del av en annan bild i vilken den förekommer, bör det göras en helhetsbedömning, där exempelvis konstverkets storlek i förhållande till bildens totala storlek och konstverkets funktion i bilden tas hänsyn till.

 

Offentliggjorda konstverk får återges;

  • i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte. De får även återges
  • i anslutning till texten i en kritisk framställning, dock inte i digital form och
  • i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse (men inte om verket har skapats för att återges i en sådan publikation).

 

Återgivningen ska ske i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Uttrycket "återge" innefattar såväl framställningar av exemplar som att göra verket tillgängligt, exempelvis i form av publicering i en tidning, på en webbplats eller i en TV-utsändning.

Konstverk får avbildas om;

  • de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus.
  • syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstverken. (Men bara i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller försäljningen) eller
  • de ingår i en samling, i kataloger, dock inte i digital form.

 

Uttrycket "avbilda" innebär att konstverket får kopieras genom målning, teckning, fotografi eller annan teknik varigenom det återges "i planet", d.v.s. tvådimensionellt. Det innefattar inte återgivning i tredimensionell form (s.k. plastisk återgivning). Därför är det inte fråga om avbildning av ett verk då de framställs kopior med hjälp av en 3D-skrivare (som egentligen inte är en skrivare i ordets rätta bemärkelse).

 

Byggnader får fritt avbildas.

 

Den som innehar ett fysiskt utgivet eller överlåtet exemplar av ett konstverk (inkluderar alla skyddade bilder) får visa sitt exemplar för allmänheten utan upphovsmannens tillstånd.

Källor

Se Referenser.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens