Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Citat och referat

Författare: Katarina Renman Claesson, 1 november 2014.

Citat

Det finns en möjlighet att kopiera delar av ett offentliggjort verk genom att citera det, men bara i överensstämmelse med god sed och endast i den omfattning som motiveras av ändamålet. Återgivningen av citatet kan ske genom kopiering eller genom att tillgängliggöra det för allmänheten i radio, TV, på Internet eller liknande.

 

Konstverk, inklusive bilder, kan inte citeras utan då blir det istället fråga om att återge eller avbilda bildverken i enlighet med särskilda bestämmelser, se avsnittet om.

 

Citaträtten kan bara utnyttjas då delar av någon annans verk återges inom ramen för ett eget självständigt arbete och i detta fyller en viss funktion, exempelvis som hjälpmedel för framställningen, för att kritisera, förtydliga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade.

 

Hur omfattande ett citat får vara kan inte anges generellt utan är beroende av hur långt god sed sträcker sig och syftet med citatet.

 

God sed för citering innebär t.ex. att upphovsmannens namn och den källa varifrån citatet är hämtat skall anges på det sätt som är brukligt för den typen av verk. En författares namn och källan brukar t.ex. anges strax nedanför ett textcitat.

 

Hur stor del av ett verk får citeras?

Att citat endast får ske i den omfattning som motiveras av ändamålet innebär att citaträtten sträcker sig olika långt i olika fall. I vetenskapliga framställningar eller i litterär eller konstnärlig kritik och polemik kan det vara nödvändigt att återge ganska stora delar av verk.

Pressen anses, med dess betydelse för informationsfriheten och uppgift att skapa debatt, ha en förhållandevis långtgående citaträtt särskilt tidningar emellan och i förhållande till massmedia i övrigt. Se NJA 1996 s.712.

 

I regel är det dock inte tillåtet att citera ett verk i sin helhet, men i vetenskapliga och kritiska framställningar kan ett kortare verk, t.ex. en dikt, få återges i sin helhet.

 

Referat

Att referera ett verk är alltid tillåtet eftersom det inte handlar om att kopiera eller tillgängliggöra verket utan snarare att ge en egen beskrivning av verkets innehåll. Det inte är det sakliga innehållet i ett verk som omfattas av upphovsrätt, utan endast den individuella utformningen.

 

Men friheten att referera ett skyddat verk beror på hur referatet görs. Referatet får inte ansluta så nära till det som refereras att det blir fråga om en kopiering av den andres text i större omfattning än vad citaträtten tillåter.

Källor

Se Referenser.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens