Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Lagtexter & rättsfall

Rättsfall

Arbetsgivarverkets kommentar till AD87/02 - Den första domen om upphovsrätt vid statlig anställning i Arbetsdomstolen.

Arbetsgivarverkets dom 2011 nr 74 - AD:s dom angående avskedandet av en polisinspektör som bloggat om polisen på sin fritid.

AD 2012 nr 25 - AD:s dom angående avskedandet av en rektor på en privat gymnasieskola p.g.a. hans agerande på Facebook.

 

Lagtexter

Arkivlagen (1990:782)

Avtalslagen (1915:218)

Brottsbalken (1962:700)

Förvaltningslagen (2017:900)

Högskolelagen (på Universitetskansler­ämbetets webbplats)

Högskoleförordningen (på Universitets­kanslerämbetets webbplats)

Lag (1998:112) om ansvar för elelektroniska anslagstavlor

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)

Regeringsformen (1974:152)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

 

Propositioner, SOU, Ds m.m.

Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

 Del 1, t.o.m. kapitel 7 (pdf)

 Del 2, fr.o.m. kapitel 8 t.o.m. bilagor (pdf)

Ds 2003:35

Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt (Prop. 2012/13:141) - Proposition från regeringen angående ändringar i upphovsrätten som föreslås träda i kraft 1 november 2013.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens