Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Sekretess

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en handling är offentlig eller hemlig. Ordet sekretess betyder förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (det vi brukar kalla tystnadsplikt) eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på något annat sätt. Offentlighets- och sekretesslagen beskriver i detalj i vilka situationer som uppgifter hos myndigheter kan och måste hållas hemliga.

 

Sammanfattningsvis kan sägas att för universitetens del kan OSL endast utnyttjas i mycket begränsad omfattning – främst för att skydda vissa personuppgifter hos utsatta personer (anställda eller studenter), anbudsförfarande (inköp) samt vid datainsamling i forskningssyfte.

 

Det finns egentligen inga situationer där något material på en kurswebb skulle kunna hemlighållas, utan allt som publiceras där är att betrakta som allmänna handlingar, som vem som helst vid begäran har rätt att ta del av.

 

Exempel på handlingar som är offentliga inom verksamheten "Utbildning" är:

  • Ansöknings- och antagningshandlingar, kursregistrering, kurs- och utbildningsplaner, litteraturlistor, scheman, kursutvärderingar, inlämnade "papers" och uppsatser, rättade tentor, tentamensuppgifter och facit, studieresultat och betyg, licentiat- och doktorsavhandlingar, anmälan om fusk eller kränkning, beslut i disciplinärenden, beslut om undantag från obligatorium, begäran om omprövning, studentklagomål och överklaganden.

 

Exempel på handlingar som inte är offentliga inom verksamheten "Utbildning" är:

  • Lärares anteckningar, övningsuppgifter och andra underlag för den löpande undervisningen, manus till läroböcker och artiklar (inom ramen för bisyssla), utkast till avhandlingar/motsvarande, utkast till uppsatser och andra inlämningsuppgifter.
  •  

Exempel på handlingar som är sekretessbelagda inom verksamheten "Utbildning" är:

  • Lärares och studenters psykosociala situation, uppgifter hos kurator, studievägledare eller hos Studenthälsan, skyddade personuppgifter (i vissa fall), tentamensuppgifter (innan tentan har getts), vissa examensuppgifter (hos företag om de begärt sekretess).

Lagtexter

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)


Länktips

Statskontoret

Offentlighetsprincipen inom Linköpings universitet - en vägledning (utarbetad av Hessling G, Reksten E.)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens