Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Instuderingsfrågor

Dessa frågor kan du använda som underlag när du går igenom respektive lag eller område i Legala handboken. De kan vara ett bra sätt för dig att själv kontrollera dina kunskaper. Känner du att du vet svaren på frågorna har du bra kontroll på den lagstiftning som styr nätbaserad utbildning.

 

Du förväntas använda innehållet i Legala handboken som ett faktaunderlag. Där finns de viktigaste lagarna beskrivna.

 

Upphovsrätt

Instuderingsfrågor
Vad menas med upphovsrätt?
Vad menas med verk?
Vad menas med verkshöjd?
Vilka olika typer av verk finns?

Vad menas med upphovsman?
Vilka olika rättigheter ger upphovsrättslagen upphovsmannen?

Hur länge gäller upphovsrätten?
Vilka inskränkningar finns i upphovsrätten?

Vad menas med "lärarundantaget"?
Vad innebär upphovsrätten för dig?

Kommentarer
Grundprincipen är att du som lärare som har upphovsrätt till allt undervisningsmaterial du skapar. Vill du använda någon annans material så måste du ha tillstånd till detta. Tänk då på att få detta tillstånd skriftligt, ex via epost.

Är ni flera som producerar ett material så gör gärna upp innan vem som har upphovsrätten till materialet och hur det får användas.

Du får använda och även kopiera material för privat bruk men det gäller inte i din roll som lärare.

BONUS-avtalet ändrades i januari 2014, vilken var den viktigaste ändringen och vad innebar detta?

 

 

Öppna lärresurser

Instuderingsfrågor
Vad menas med öppna lärresurser?
Vad är syftet med öppna lärresurser?

Vad är Creative Commons?

Hur hittar du öppna lärresurser?

Hur kan du använda CC-licensierade verk?

Hur gör du om du själv vill CC-licensiera ditt material?

Vad är en MOOC och varför är detta så omtalat?

 

Kommentarer

I och med att det finns miljontals bilder som har licensierats med en Creative Commons-licens, så finns det ingen anledning att bryta mot upphovsrättslagen när du vill använda bilder.

 

Om du använder Google så tänk på att du inte kan vara säker på att de bilder som visas i sökresultatet faktiskt är fria att använda. Bilderna kan vara felaktigt licensierade som "fria" och det är därför nödvändigt att kontrollera att det stämmer, t.ex. genom att klicka dig vidare till hemsidan där bilden publicerats och se om det finns någon uppgift om vem som är upphovsman (oftast i bildtexten, direkt under själva bilden) eller äger rättigheterna.

 

 

Offentlighet och sekretess

Instuderingsfrågor
Vad menas med offentlighetsprincipen?
Vad är syftet med offentlighetsprincipen?
Vad menas med begreppet "handling" och "allmän handling"?
Vad menas med begreppet "förvarad"?
Vad menas med begreppet "inkommen"?
Vad menas med begreppet "upprättad" ?
Vilka undantag finns, vilka handlingar är inte allmänna?
Om någon begär att se ditt kursmaterial, hur går du tillväga då?
Vad innebär offentlighetsprincipen för dig?

Vad menas med offenlighets- och sekretesslagen?
Vilka olika former av sekretess finns?
Hur påverkas offentlighets- och sekretesslagen universitet och högskolors arbete?
Vilka handlingar inom verksamheten "utbildning" är offentliga resp hemliga?
Vad menas med diarieföring?
Vilka handlingar ska diarieföras?
Vem ansvarar för att handlingar diarieförs?
Vad innebär offentlighets- och sekretesslagen för dig?

Kommentarer
För universitet och högskolors del kan offentlighets- och sekretesslagen (OSL) utnyttjas i mycket begränsad omfattning. Det gäller då oftast att skydda personuppgifter hos utsatta personer, anställda eller studenter. Allt utbildningsmaterial och material på kurswebbar kan inte hemlighållas utan är att betrakta som offentlig handlig som vem som helt kan ta del av.

Viss uppdragsverksamhet, ex uppdragsforskning eller examensarbeten hos företag kan vara sekretessbelagda men det brukar i regel projektledare eller motsvarande känna till.

Ett universitet eller högskola är en statlig förvaltningsmyndighet. Offentlighetsprincipen avser alla uppgifter ett universitet eller en högskola förfogar över. Grunden är att allt material är offentlig handling, även ditt undervisningsmaterial och din epost.

 

Det kan även vara personuppgifter som namn, personnummer, lön och betyg. Det kan också vara ekonomiska uppgifter som avtal, inköp, utredningar och beslut. Även elektroniskt material är offentlig handlig som vem som helst kan begära att få tillgång till.

Uppgifter som en student lämnar till universitet eller högskola är också allmän handling. Det kan vara inlämnade redovisningar, uppsatser och tentor. Uppgifter om en students namn, adress, eller personnummer brukar också vara en allmän handling.

Uppgifter om anställda är offentlig handling, exempelvis anställds namn, adress, personnummer och lön.

Endast i undantagsfall kan universitet eller en högskola vägra att lämna ut uppgifter om en anställd eller en student, då bara med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.

 

bokhylla

 

 

Personuppgifter

Instuderingsfrågor
Vad är syftet med PUL?
Vad menas med personuppgift?

Vad menas med behandling av personuppgifter?
Vad menas med samtycke?

Vilken behandling av personuppgifter behöver inte samtycke?

Vad menas med missbruksregeln?

Vad menas med ett personuppgiftsbiträde?

Vem /vilka på en myndighet är personuppgiftsansvarig?
Vad innebär PUL för dig?


Kommentarer
Tänk på att informera dina studenter om hur namn, bilder, adresser mm kommer att användas under kursen. Be om samtycke av studenterna innan kursen startar.

Tänk på att bilder också räknas om personuppgifter så vill du lägga ut bilder på deltagarna i en kurs på nätet krävs samtycke.

Tänk också på att det bland dina studenter kan finnas personer med skyddad identitet och där ett klassfoto på kurswebben kan få allvarliga följder.

 

 

Yttrandefrihet

Instuderingsfrågor
Vad menas med yttrandefrihet?
Vilka begränsningar kan finnas i yttrandefriheten?
Vad menas med dubbel täckning?
Vad menas med meddelandefrihet?
Vad är brottsligt att framföra enligt YGL?
Vad innebär YGL för dig?

Kommentarer
Du kan inte sprida material du hittat på webben till dina studenter med hänvisning till YGL. Däremot kan du länka till materialet eller använda en lösenordsskyddad kurswebb och följa reglerna i skolkopieringsavtalet.

Tänk på att YGL och PUL kan krocka. Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) säger att du får framföra, sprida och ta emot information. Personuppgiftslagen (PUL) ska skydda våra personuppgifter från att spridas på ett kränkande sätt. Detta är alltså ett komplicerat område och svårt att dra exakta gränser. Missbruksregeln har dock förenklat hanteringen av personuppgifter i löpande text. Men om det uppstår oklarheter om hur en situation ska lösas kan du vända dig till Datainspektionen för råd.

 

 

Sociala medier

Instuderingsfrågor
Vad menas med BBS-lagen?

Vad menas med sociala medier?
Vad menas med interaktiv webbsida?

Vad menas med elektronisk anslagstavla?
Vad innebär det att vara ansvarig för en elektronisk anslagstavla?

Vad innebär BBS-lagen för dig?


Kommentarer
Informera gärna dina studenter innan kursen startar om hur den lärplattform/ E-anslagstavla/ sociala medier ni kommer att använda fungerar. Det kan röra sig om vem som har tillgång till plattformen, vad som får publiceras, vad som inte får publiceras m.m.

På många universitet och högskolor finns egna avtal som reglerar vad studenterna får och inte får göra så kontrollera vad som gäller hos dig.

Fundera på vem som har det konkreta ansvaret om det skulle hända något, t. ex. dyka upp rasistiska inlägg.

 

 

Förvaltning

Instuderingsfrågor
Vad innebär förvaltningslagen?
För vem/vilka gäller förvaltningslagen?
Vad är syftet med förvaltninglagen?
Vilka frågor regleras i förvaltningslagen?
Vad innebär förvaltningslagen för dig?

Kommentarer
Förvaltningslagen är inte speciellt omfattande och innehåller basregler för myndighetsutövning och annan handläggning av ärenden.

Om regler i en annan lag eller författning avviker från förvaltningslagens regler så ska specialreglerna tillämpas, framför förvaltningslagen. I förvaltningslagen finns också bestämmelser som innebär direkta undantag från lagens tillämpning.
 
Du kan läsa mer om detta på din högskolas interna webbplats. Leta efter det som brukar kallas ”Regelboken”. Där finns anvisningar om hur din högskola bestämt att du ska tillämpa förvaltningslagen, och andra lagar & regler på högskolans område.

 

 

Arkivering

Instuderingsfrågor
Vad innebär arkivlagen?
Vad är syftet med lagen?
Vilka dokument ska arkiveras?
Vad menas med gallring?
Hur utförs en gallring?
Vilka problem finns med digital arkivering?
Vad innebär arkivlagen för just dig?

Kommentarer
Är du som lärare osäker på vad som gäller så kan du alltid skriva ut ditt elektroniska material och spara det på papper eller kontakta arkivarien på ditt universitet/högskola.

Om du sparar ditt material i digital form så är det några saker du bör tänka på. Spara filerna i ett generellt format som går läsa utan några specifika programvaror. Har du filer i speciella format så tänk även på att spara programvara som kan läsa filerna. Ett bra format idag är PDF som de flesta datorer klarar av att läsa.

När du sparar dina filer så tänk även på att namnge filerna så någon annat kan hitta bland dina arkiverade filer. Ett tips kan vara att namnge filer efter termin, ex "tentamen_mom1_h02".

Tänk även på att arkivera material som finns på webben och i den lärplattform som du eventuellt använder.

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens