Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Digital arkivering

Ingenting tyder på att den snabba utvecklingen inom informationsteknologin som vi sett under de senaste årtiondena är på väg att mattas av, tvärt om. Informationsutbytet drivs på av en accelererande teknikutveckling samtidigt som spåren suddas ut. För den som måste bevara dokument och annan digital information (t.ex. innehållet i diskussionsforum, e-post, bandupptagningar, hemsidor, virtuella projektplatser, utbildningsplattformar, s.k. MUD:s, och olika typer av filservrar) över tiden är detta ett problem.

 

Problemet är det som skiljer den digitala informationen ifrån pappersbunden information. Det att den endast är maskinläsbar, d.v.s. helt beroende av tekniken för att kunna uppfattas av oss. Utan tillgång till och kunskap om nödvändig hårdvara, operativsystem och applikationsprogram i rätt versioner blir informationen enbart en samling otydbara binära tecken. Dessa får helt och hållet sin mening av kontexten och kan fås att representera vad som helst.

 

Utan den avgörande kunskapen om filtyp, datastruktur, kodschema och andra metadata, förblir ettorna och nollorna meningslösa. Och hårdvara, programvara och filformat åldras snabbt. Det vi kan läsa idag kanske är oläsligt redan om några år. Digitala lagringsmedia har också en kortare livslängd än t.ex. papper och mikrofilm. Digital information är också lättare att kopiera, redigera och manipulera vilket gör att det kan vara svårt att fastställa om ett digitalt dokument verkligen är autentiskt.

Långtidslagring av digitala data är ett svårt och allvarligt problem för hela det moderna samhället och många frågor återstår att lösa.

 

Det strategiska konceptet för digitalt bevarande är och har länge varit öppna, leverantörsoberoende standarder och en kontinuerlig överflyttning av data till nya lagringsmedia. Detta medför dock stora kostnader, kontinuitetsproblem och risker vad gäller dataintegriteten.

 

Stora mängder av forskningsinformation från datorernas barndom har redan gått förlorad på oläsliga magnetband och skrotade i skivminnen. Universiteten jobbar dock hårt för att utveckla rutiner som ska standardisera och underlätta dokumentation av digital information.

 

Ett tips är att skriva ut viktiga dokument och digital information på papper och förvara dem i en pärm. Kontakta också arkivarien på din högskola för att få veta vad som gäller för arkivering av material från nätbaserad utbildning.

Referenser

Arkivlagen (1990:782)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)


Länktips

Riksarkivet

Statskontoret

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf)

Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även:

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens