Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Hantering av skyddade personuppgifter

Om skattemyndigheten bedömer att utlämnande av uppgifter rörande en viss person kan leda till exempelvis personförföljelse, finns det möjlighet att i folkbokföringsregistret föra in en markering för särskild sekretessprövning – en s.k. spärrmarkering. Denna markering innebär en varningssignal att observera vid utnyttjandet av uppgifterna i fråga.

 

Om man får information om att personuppgifterna för en viss person är spärrmarkerade i folkbokföringsregistret, så begränsar man kretsen av anställda som har behörighet att ta del av just de uppgifterna. Rutinerna kring hanteringen av de spärrmarkerade uppgifterna följs sedan regelbundet upp.

 

Det är också viktigt att de registrerade personer som berörs – studenter eller anställda – får information om hur viktigt det är att de inte i onödan lämnar ut uppgifter om sig själva och att det finns ett begränsat integritetsskydd inom högskolan. Det är nämligen så att den särskilda sekretessen i folkbokföringsregistret upphör att gälla då personuppgifter förs över till universitetens datasystem.

Enligt en särskild lag kan Stockholms tingsrätt besluta om att en person får använda en s.k. fingerad identitet. Denna möjlighet används i särskilda undantagssituationer. Vid universitet och högskola gäller vanligtvis stark sekretess för uppgifter som kan röja en fingerad identitet.

 

Se även informationen från Skatteverket om skyddade personuppgifter och Skatteverkets vägledning för hantering av sekretessmarkerade personuppgifter i offentlig förvaltning.

Lagtexter

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)

EU-upplysningens sidor om personuppgifter


Länktips

Datainspektionens sidor om Dataskyddsförordningen (GDPR)

European Data Protection

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens