Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Utbildningsplattformar (LMS:er) och tystnadsplikt

Fråga

Administratörer av e-postservrar och andra servrar och diskussionslistor får ju skriva på ett papper att de har tystnadsplikt m.m. för att skydda användarna. Gäller samma regler för administratörer och andra ansvariga för utbildningsplattformar (LMS:er)?

 

Svar

Behovet av tystnadssplikt gör sig givetvis gällande inte bara i samband med administration av e-postservrar utan också vid den individrelaterade hanteringen av information som användning av utbildningsplattformar i praktiken ger upphov till.

 

Personuppgiftslagen (1998:204) innehåller bestämmelser om säkerhet både vad gäller personer som behandlar personuppgifter och de säkerhetsåtgärder som skall vidtas. En första utgångspunkt är att personuppgifter bara får behandlas i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige (30 § 1 st PuL). Ett övergripande syfte kan sägas vara att förhindra olaglig behandling, vilket innebär att åtminstone ändamålet med behandlingen bör göras tydligt samt information om att behandling i strid med detta är otillåten.

 

I praktiken innebär denna bestämmelse i PuL en slags tystnadsplikt eftersom såväl muntligt utlämnande som skriftligt utlämnande av personuppgifter till tredje man är att betrakta som behandling.

 

Det faktum att det redan finns föreskrifter om sekretess och tystnadsplikt i det allmännas verksamhet har lett till en särskild bestämmelse om att denna reglering ska gälla istället för vad som sägs om kravet på att behandling bara får ske i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner (30 § 3 st PuL).

 

Det handlar närmare bestämt om att meddelarfrihet även fortsättningsvis kan komma att ta över tystnadsplikten som annars följer av kravet på att bara behandla personuppgifter i enlighet med givna instruktioner.

Referenser

Tryckfrihetsförordningen, med Offentlighetsprincipen (1949:105, 2 kap.)

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)


Anknytande rättsområde

Offentlighet och sekretess


Länktips

Statskontoret

Datainspektionens sidor om PuL

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens