Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Krävs PuL-samtycke för en personförteckning?

Fråga

Måste man ha ett skriftligt PuL-samtycke för att få upprätta en förteckning över vilka personer som ingår i en nätkurs (med telefonnummer, e-post och foto)?

 

Svar

Upprättande av en elektronisk förteckning över deltagarna i en nätbaserad kurs med uppgifter om namn, adress, foto m.m. innebär behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgiftsbehandlingar måste ha stöd i PuL:s bestämmelser.

 

Genom att inhämta samtycke från kursdeltagarna blir behandlingen tillåten enligt 10 §. Det är den personuppgiftsansvarige som bär ansvaret för att ett inhämtat samtycke verkligen utgör en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring efter information om aktuell behandling (3 § PuL). Det är alltså inte tillåtet att teoretiskt utgå från att någon lämnat sitt samtycke (s.k. hypotetiskt samtycke). Inte heller kan man på ett godkänt sätt inhämta samtycke genom att den personuppgiftsansvarige lämnar information till den registrerade om planerad behandling med upplysningen om att uteblivet motsättande är detsamma som samtycke (s.k. tyst samtycke).

 

Ytterligare en variant av samtycke går under benämningen "konkludent handlande", vilket får anses vara ett acceptabelt tillvägagångssätt för inhämtande av samtycke. Det kan gå till så att kursadministratören på en hemsida informerar om att ifyllandet av ett dataformulär på webben med uppgivande av diverse personuppgifter i praktiken innebär att studenten lämnar sitt samtycke till en behandling som har till ändamål att administrera den aktuella kursen.

 

Även om inhämtande av samtycke inte är förenat med några särskilda formkrav, som t.ex. egenhändigt undertecknande, är någon slags dokumentation att rekommendera. Det kan många gånger vara fullt tillräckligt med ett vanligt e-postmeddelande från den registrerade.

 

Även utan samtycke kan det vara tillåtet att behandla personuppgifter som rör kursdeltagarna om det t.ex. är nödvändigt för att en arbetsuppgift som har samband med myndighetsutövning skall kunna utföras (se vidare 10 § PuL).

 

Observera att behovet av integritetsskydd anses variera beroende på typen av personuppgift. Ett foto som avslöjar etniskt ursprung kan t.ex. vara mer skyddsvärt än en uppgift om vilka kurser en viss student är antagen till (jfr. 13 § PuL).

Referenser

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204)


Länktips

Datainspektionens sidor om PuL

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens