Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Om material sprids vidare efter upphovsmannen har slutat

Frågor

Mats byter institution inom den egna högskolan. Han lämnar kvar ett mycket omfattande webbaserat material i form av ett nätbaserat rollspel som han skapat under sin tid som doktorand på institutionen. En lärare på institutionen har fått lov att använda materialet, men inte sprida det vidare utanför undervisningen.Senare upptäcker forskaren att någon utanför högskolan plötsligt börjat använda hans material i kommersiell kursverksamhet. Det visar sig att materialet, som tidigare låg på institutionens intranät, flyttats till institutionens öppna hemsida, då rollspelet skulle användas i en nätbaserad distansutbildning där deltagarna inte kom åt intranätet. Ingen vet nu hur många kopior som finns i omlopp.

 

i/ Har institutionen något ansvar för att det material forskaren skapat under sin tid hos dem inte sprids vidare när han har slutat på institutionen?

 

ii/ Har forskaren möjlighet att kräva att materialet flyttas/tas bort från den öppna hemsidan?

 

iii/ Har forskaren möjlighet att kräva att materialet inte längre får användas av institutionen då han känner att det spridits utan hans medgivande?

 

iv/ Spelar det någon roll att han var anställd som doktorand vid institutionen när han skapade materialet?

 

Svar

i/ Ja, institutionen (universitetet) ansvarar för att allt det material som tillgängliggörs på deras webbplats har de tillstånd som krävs för tillgängliggörandet. Här saknades sådant då Mats, upphovsmannen och enligt lärarundantaget därmed också innehavaren av rätten till materialet, bara hade gett sitt tillstånd till användning av materialet på intranätet och i kollegans undervisning. Någon rätt att lägga ut det på institutionen öppna hemsida fanns därmed inte.


I sammanhanget bör också sägas att den kommersiella kursanordnaren har såklart också eget ansvar för de intrång som sker då de utnyttjar materialet utan Mats tillstånd.


ii/ Mats kan kräva att hans material omedelbart tas bort från hemsidan, och därutöver ersättning för det nyttjande som skett utan hans tillstånd, till och med för den skada som det otillåtna utnyttjandet åsamkat honom.

 

iii/ Det är den som är rättighetsinnehavare till verket, i det här fallet Mats, som har rätt att bestämma över verkets nyttjande. Har ett intrång skett kan fortsatt medvetet otillåtet nyttjande medföra högre skadestånd och strängare straff för den ansvarige personen, institutionen och/eller företaget. Ansvar kan komma ifråga inte bara för otillåtet nyttjande utan också för medverkan till otillåten användning. Kommer man fram till att det fanns någon form av tillstånd, i vart fall för kollegan, att utnyttja hans material i undervisningen, har det skett ett avtalsbrott då nyttjandet blev mer omfattande än så. Ett utnyttjande utöver vad som avtalats är ett intrång och sanktioneras därefter.

 

iv/ Nej, doktorander omfattas av lärarundantaget.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens