Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Behövs det ett skrivet avtal?

Fråga

Behövs det ett skrivet avtal för att det ska vara tillåtet för högskolan att fortsätta använda ett utbildningsmaterial som en lärare har skapat efter att läraren har slutat?

 

Svar

Huvudregeln inom upphovsrätt är att den som skapar ett verk har upphovsrätt till verket, se 1 § Upphovsrättslagen (URL).


För verk som skapats inom ramen för ett anställningsförhållande har dock en princip kallad tumregeln vuxit fram. Arbetsgivare har i normalfallet rätt att, inom sitt verksamhetsområde och sin normala verksamhet, utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden gentemot arbetsgivaren eller efter instruktion från denne. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer.


För anställda högskole- och universitetslärare och forskare (förkortat universitetslärare) gäller dock inte tumregeln utan istället det som kallas det upphovsrättsliga lärarundantaget.  

 

Universitetsläraren och forskaren behåller upphovsrätten till sina verk i form av undervisningsmaterial som föreläsningar, föreläsningsmaterial och läromedel samt artiklar och forskningsresultat.

 

Universitetslärare behåller upphovsrätten till sitt eget material, ursprungligen som en del av den akademiska friheten och möjligheten att förmedla den samlade kunskapen i det läroämne han eller hon undervisar och forskar inom. Det finns dock vissa arbetsprestationer, s.k. administrativt arbete, som anses tillfalla lärosätet. Som exempel kan nämnas scheman, kursplaner, kursinformation, övningsfrågor, examinationsfrågor- och svar. Det anses inte vara resultat av den fria forskningen eller något som läraren skapar specifikt för sin undervisning.


OBS! Så snart det finns ett avtal som omfattar rätten till anställdas material, ska det gälla istället för de principer som finns.


Sammanfattningsvis blir svaret således att högskolan inte har rätt att utnyttja materialet överhuvudtaget utan särskild överenskommelse (avtal) med läraren. Det gäller såväl under anställningen som efter. En sådan överenskommelse kan vara i såväl muntlig som skriftlig form, men som alltid är innehållet i en muntlig överenskommelse svårare att bevisa för båda parter. En sådan överenskommelse måste beskriva också vilka möjligheter till uppdatering och ändring som ska få ske.


Ett antal högskolor och universitet har relativt nyligen utfärdat s.k. riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial. Riktlinjerna är myndighetsbeslut och inte ett avtal. I den mån riktlinjerna strider mot gällande rätt, exempelvis genom att undanröja lärarundantaget och utforma en rättighetsövergång som är mer omfattande än tumregeln, är det tveksamt om de skulle hålla vid en domstolsprövning. Med anledning av att det idag inte är klart vad som gäller om riktlinjer, behandlar svaret bara situationen då avtal finns eller inte, d.v.s. då lärarundantaget alternativt ett avtal ska gälla. Riktlinjerna har blivit kritiserade, se bl.a. föredrag av upphovsrättsprofessor Jan Rosén (20 jan 2014).

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet)

SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (se upphovsrätt & avtal)

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelningar från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerade den 20 jan 2014

Filmen på YouTube

Upphovsrättens roll i det digitala universitetet - Docent Sanna Wolk

Filmen på YouTube

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén

Filmen på YouTube
Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens