Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Återanvändning av inspelat material

Fråga

Vad måste jag som lärare tänka på när jag vill återanvända inspelat material från t.ex. videokonferenser i en nätbaserad kurs?

 

i/ När gästföreläsare/ experter från andra högskolor eller organisationer medverkar?


 

ii/ När studenter gör redovisningar via videokonferens av grupparbeten eller enskilda arbeten, eller medverkar i gruppdiskussioner/debatter som är obligatoriska/ examinationsgrundande?

 


iii/ Vid andra möten där videokonferens används?

 

iv/ Om banden senare även kan komma att användas för forskningsändamål (en av mina doktorander studerar kommunikation i globala team). Kan jag få hjälp med förslag på avtalsunderlag?

Svar

i/ När material spelas in kan två olika typ av rättigheter komma i fråga. Det är upphovsrätten till det framförda verket (föreläsningens manus/ text) samt den utövande konstnärens (föreläsarens) rätt att bestämma över sitt framförande av verket, se närstående rättigheter.

 

Föreläsningar, föredrag och liknande är en form av (vanligtvis inte nedtecknade) litterära verk. Att spela in föreläsningen är detsamma som att framställa ett exemplar av föreläsningen samt av framförandet av föreläsningen. Det innebär att man måste ha tillstånd från föreläsaren för att spela in och för dess tänkta användning.

 

Så länge inspelningen endast tillgängliggörs inom en sluten krets t.ex. via en lösenordsskyddad webbplats eller "streaming" till de studenter som gick på kursen vid den här perioden, så krävs inget ytterligare tillstånd för detta. Tillstånd krävs däremot om inspelningen görs tillgänglig för allmänheten via en "öppen" streaming-service. Det är inte tillåtet att klippa och ändra i föreläsningen utan tillstånd.

 

ii/ När studenter framför verk, t.ex. redovisar "arbeten" eller medverkar i gruppdiskussioner/debatter, kan de också ha ett närstående skydd som utövande konstnärer för sina framföranden. För att få spela in dessa framföranden samt för framtida ev. kopiering och tillgängliggörande av inspelningarna krävs tillstånd från studenterna.

 

Tillstånd kan erhållas genom t.ex. en informations- och samtyckestext, som närmare beskriver vilka typer av inspelningar som kommer att göras under utbildningen samt hur dessa inspelningar eventuellt kommer att användas. Detta är än mer viktigt om framförandena är examinationsgrundande och inspelningarna ska arkiveras.

 

iii/ Inspelningar vid t.ex. Skype- och videokonferenser, bör ha samtliga närvarandes samtycke för det fall föredragen/diskussionerna skulle innebära framföranden av verk. Bestämmelserna om skydd för personuppgifter kan också bli aktuella.

 

Uppspelningar/framföranden inför en konferensgrupp, av tidigare inspelat material eller annat, kräver tillstånd till detta, om inte konferensgruppen är att se som en sluten krets, se tillgängliggörande för allmänheten.

 

iv/ Det finns egentligen inget upphovsrättsligt hinder mot att använda offentliggjort (!) skyddat material i sin forskning.

 

Forskaren kan använda inspelningarna i sin forskning såtillvida att han kan framställa exemplar för privat bruk av det material han vill studera närmare, och citera de delar han vill kommentera i sin forskning. Det innefattar dock ingen rätt att framställa kopior till sina kollegor, utan för detta krävs tillstånd, t.ex. genom att organisationen tecknat en avtalslicens som täcker den användningen.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens