Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vem är ansvarig för innehållet i studenternas foruminlägg?

Frågor

Högskolan har närmare 300 nätbaserade kurser igång samtidigt och fler än fem tusen studenter kan dagligen göra inlägg på olika elektroniska anslagstavlor på universitetets webbservrar.

 

Universitetsledningen undrar nu vem som egentligen är ansvarig för innehållet på dessa fora. Rektor önskar svar på följande frågor:

När en student skriver ett inlägg i ett diskussionsforum på högskolans plattform, vilket är då universitetets, institutionens, läraren respektive studentens ansvar?

 

i/ Om inlägget innehåller en bifogad MP3-fil med Shakiras senaste hitlåt?

 

 

ii/ Om inlägget innehåller en länk till en bild på en pedofilsajt?

 

iii/ Om inlägget handlar om en annan student som han inte anser har bidragit fullt ut i grupparbetet.

 

Studenten skriver därför att kurskamraten är lat och okamratlig, en "lågpannad lantis" som inte har på högskolan att göra, eller en "svartskalle" som inte har på högskolan att göra?

Svar

i/ Högskolans diskussionsforum utgör den typ av elektronisk förmedlingstjänst som faller inom tillämpningsområdet för lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska ansvarstavlor (BBS-lagen). Den säger att den som ansvarar för en elektronisk anslagstavla måste hålla den under uppsikt (4 § BBS-lagen) för att om nödvändigt ta bort vissa typer av uppenbart brottsliga meddelanden och meddelanden som innebär upphovsrättsintrång eller intrång i närstående rättigheter.

 

De brottsliga meddelanden som omfattas av borttaggningsskyldigheten är:

  • hets mot folkgrupp,
  • barnpornografibrott och
  • olaga våldsskildring.

Om rättighetsshavaren inte gett sitt tillstånd så bör MP3-filen tas bort då förmedlingen av meddelandet utgör upphovsrättsintrång.

 

ii/ Borttagningsskyldigheten omfattar även länken till pedofilsajten.

 

iii/ Studentens nedsättande kommentarer om sin kurskamrat omfattas emellertid inte av BBS-lagens borttagningsskyldighet.

 

Meddelandena utgör behandling av personuppgifter och den personuppgiftsansvarige, d.v.s. högskolan, har ett ansvar för att den är laglig.

 

Att studiekamraten skulle ha lämnat sitt samtycke till den här typen av uttalanden förefaller otänkbart. Att personuppgiftsbehandlingen på någon annan grund skulle vara nödvändig på en kurswebb är också orimligt att föreställa sig. Utöver detta är uttalanden kränkande, så de strider även mot de mer flexibla reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Med stöd i detta resonemang skulle högskolan alltså ha ett ansvar enligt PuL att ta bort dessa meddelanden.

 

Studenten skulle dessutom kunna ställas till ansvar för förtal av sin studiekamrat och om högskolan trots kännedom om meddelandenas existens inte agerar riskerar man ansvar för medverkan till brott. Den som främjat en brottslig gärning med råd eller dåd kan enligt brottsbalken (BrB) 23 kap. 4 § dömas till ansvar för detta.

 

Förhoppningsvis har även studenterna innan de fick tillgång till olika diskussionsfora undertecknat en ansvarsförbindelse som tydliggör vilken form av elektronisk kommunikation som är acceptabel med tanke på aktuell utbildning. Av en dylik ansvarsförbindelse bör även framgå att kränkande yttranden omedelbart kommer att avlägsnas av systemansvariga.

Referenser

E-anslagstavlor (information om BBS-lagen på denna webbplats)

Lag (1998:112) om ansvar för elelektroniska anslagstavlor


Anknytande rättsområden

Upphovsrätt

Personuppgifter


Länktips

Lagrummet (den offentliga förvaltningens webbplats för svensk rättsinformation)

 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens