Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Diskussion som urartar under den systemansvariges frånvaro

Fråga

En systemansvarig i en nätbaserad utbildning återkommer från jullovet och finner att diskussionsgruppen "urartat" under den tid hon varit borta. Förutom att vissa deltagare börjat byta piratkopierade program med varandra i stor skala, har också en person lagt ut nedsättande och osanna uppgifter om vissa befolkningsgrupper. Den systemansvarige undrar nu följande:

 

i/ Har hon någon skyldighet att ingripa mot ovanstående?

 

ii/ Vilka brott kan personerna möjligen ha begått (diskussionsforumet har ett hundratal deltagare)?

 

iii/ Vilket ansvar har:

  • universitetsledningen
  • läraren
  • studenterna

 

för innehållet i elektroniska anslagstavlor

 

(= webbsidor på högskolans datorer, där användarna har möjlighet att själva publicera material som kan nås av många personer)?

 

Svar

Diskussionsgruppen är en sådan elektronisk förmedlingstjänst som omfattas av lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Enligt den s.k. BBS-lagen är den som ansvarar för tjänsten skyldig att hålla den under uppsikt för att om nödvändigt kunna ta bort vissa meddelanden.

 

i/ Om den systemansvarige haft ett långt jullov finns det med andra ord en risk för att institutionen brustit i sin uppsiktsskyldighet (4 § BBS-lagen). Det finns i och för sig inga exakta angivelser för hur ofta man måste kontrollera en anslagstavla men av förarbetena framgår att ingen tjänst bör lämnas obevakad längre än en vecka.

ii/ Av BBS-lagen följer även en skyldighet för den ansvarige - d.v.s. den som kan bestämma över tjänstens användning, inklusive de tekniska och administrativa rutinerna - att ta bort vissa meddelanden (5 § BBS-lagen). Det rör sig dels om vissa typer av uppenbart brottsliga meddelanden, dels om meddelanden som innebär upphovsrättsintrång eller intrång i närstående rättighet.

 

De brottsliga meddelanden som omfattas av borttagningsskyldigheten är:

  • hets mot folkgrupp,
  • barnpornografibrott
  • olaga våldsskildring.

 

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot skyldigheten att ta bort vissa meddelanden kan dömas till böter eller fängelse.

 

iii/ Vid ett universitet eller högskola har rektor en central ansvarsroll. Även om man inte kan delegera straffrättsligt ansvar är det i praktiken nödvändigt att i olika delegationsordningar och i befattningsbeskrivningar tydliggöra vem i organisationen som har det löpande ansvaret för exempelvis uppsikten av universitetets olika elektroniska anslagstavlor som används i nätbaserad utbildning.

 

Om läraren är den som bestämmer över anslagstavlans användning, inklusive de tekniska och administrativa rutinerna, så är också läraren ansvarig för att snarast avlägsna de meddelanden som kan vara av brottslig karaktär.

 

En student som exempelvis laddat upp upphovsrättsligt skyddat material eller som gjort sig skyldig till rasistiska uttalanden, ansvarar personligen för sina gärningar enligt vad som följer av brottsbalkens bestämmelser.

Referenser

E-anslagstavlor (information om BBS-lagen på denna webbplats)

Lag (1998:112) om ansvar för elelektroniska anslagstavlor


Länktips

Lagrummet (den offentliga förvaltningens webbplats för svensk rättsinformation)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens