Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

CC-licensiering om min högskola har en policy om nyttjanderätt

Fråga

i/ Får jag CC-licensiera utbildningsmaterial som jag har skapat om min högskola har en policy som säger att de har nyttjanderätten till allt som anställda lärare producerar?

 

Ett rektorsbeslut har tagits på min högskola om lärares upphovsrätt som innebär en mycket långtgående nyttjanderätt till det utbildningsmaterial lärare skapar i sin undervisning. Gäller detta när enbart den ena parten har fattat beslutet och facket är av annan åsikt?

 

ii/ Får högskolan göra ändringar i det undervisningsmaterial jag skapat om jag licensierat det under en CC-BY-NC-ND licens (d.v.s. inga bearbetningar) om de har en policy som säger detta?

Svar

i/ Nja, det beror på om det är reglerat i anställningen eller på annat sätt vilket "egen" rätt du som lärare har till ditt material. Är lärarundantaget, som anger att läraren äger rätt till sitt eget material, gällande eller är högskolans policy också avtalad med varje anställd? Det går inte att avtala bort sin rätt i Creative Commons-licenser om rätten till materialet innehas av högskolan.

 

Med anledning av att det på universitet och högskolor under lång tid tillämpats det s.k. upphovsrättsliga lärarundantaget, genom vilken lärare ansågs behålla rätten till sitt egenskapade material, bör det dock ha förhandlats med de anställda och tydligt angetts som en del av anställnings­villkoren, om denna princip inte längre ska gälla. Råder oenighet med facket om vad som ska gälla blir det i slutändan en tvist som får lösas i domstol.

 

Observera att när ett material väl upplåtits med CC-licens är det sedan väldigt svårt att "återta" dessa rättigheter.

 

ii/ Nej, en policy är ett "ensidigt" uttalande som inte binder en motpart utan att det avtalats särskilt. Avgörande är vad som avtalats i anställnings- och/eller kollektivavtal. Om inget särskilt avtalats om övergången av upphovsrätt gäller lärarundantaget.

 

För det fall någondera av parten sedan visar sig ha nyttjat material utan tillstånd, ska den rättmätige rättighetshavaren ersättas för utnyttjandet och den skada det orsakat.

 

Läs mer om parternas (arbetsgivare och fackförbund) syn på universitetsanställdas upphovsrätt under "Rätten till undervisningsmaterial" i Läs- och länktips.

Anknytande rättsområde

Upphovsrätt


Länktips

Upphovs- och nyttjanderätt (SUHF:s länkar till policies och avtal)

Användning av undervisnings­material (Umeå universitet - exempel på avtal)


Inspelning från IMK:s konferens i Uppsala nov 2013: "Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet".

Publicerad den 20 jan 2014

Finns det ett lärarundantag? - Sverige - Professor Jan Rosén


Universitetsanställdas upphovsrätt - Sverige - Chefsjurist Marianne Andersson

Fler presentationer av övriga nordiska talare: IMK/IMC:s YouTube-kanal.

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetfonden Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens