Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vem är ansvarig vid examination online?

Fråga

En lärare skapar en kurs i ett LMS . Kursen startar och fungerar bra. Läraren har lagt in ett diagnostiskt test efter ett visst moment i kursen, men då kursen pågått ett tag ändrar sig läraren och vill att detta test ska vara med i godkännandet av studenterna. Läraren lägger därför till en godkännande-funktion och publicerar testet på nytt.

 

En student har redan hunnit lämna in testet och fått 100% rätt, före läraren gjort inställningen för godkännande i kursen. På grund av en bugg i LMS:et kan läraren inte se att studenten har kommit över den satta gränsen. Alla andra studenter som kommer över "godkänd"-gränsen efter att läraren lagt till denna funktion, får automatiskt ett kryss registrerat i svarskolumnen på lärarens sida.

 

Läraren upptäcker dock inte att studenten, som varit snabb att svara, inte fått någon "godkänd"-markering i LMS:et och godkänner därför inte studenten på testet – förrän studenten protesterar och läraren inser misstaget. Nu undrar läraren:


- Vem är egentligen ansvarig för det inträffade?

 

Svar

Examination är en form av myndighetsutövning som omfattas av förvaltningslagens (2017:900) (FL) bestämmelser. Förvaltningslagen uppställer allmänna krav på att handläggningen av ärenden där enskild är part skall ske enkelt och snabbt utan att säkerheten eftersätts (7 § FL). Om det trots allt uppstår problem innehåller FL bestämmelser om omprövning av beslut (27-28 §§ FL). I sin roll som examinator har alltså läraren ett ansvar för den examination som utförs med hjälp av LMS:et. Frågan ställs även om läraren kan förklara vissa element i kursen som betygsgrundande under kursens gång, utan att en ändring i kursplanen behövs.

 

Examination som inbegriper helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter faller in under PuL:s tillämpningsområde. Det innebär att den personuppgiftsansvarige, d.v.s. den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter (3 § PuL), har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt (se vidare 9 § PuL). Universitetet eller högskolan har alltså ett ansvar för att användningen av ett LMS är förenlig med PuL:s bestämmelser om säkerhet (30-32 §§), rättelseskyldighet m.m.

 

Det kan även bli aktuellt att ställa leverantören till ansvar för att utbildningsplattformen inte fungerar i enlighet med vad som avtalats.

 

Referenser

Högskolelagen (på Universitetskansler­ämbetets webbplats)

Högskoleförordningen (på Universitets­kanslerämbetets webbplats)


Lagtexter

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

Förvaltningslagen (2017:900)

Avtalslagen (1915:218)

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens